Rottefælder til det kommunale

Om du bor på landet eller i byen, vil rotter altid være et problem. Med Ratel’s mekaniske rottefælde til kloakker, kan kommunerne effektivt få bugt med rotteplager. Da Ratel’s rottefælde til kloak er mekanisk, holder den længe og kræver ikke megen vedligehold. Med til vores rottefælder er vores app RatelCom, som giver mulighed for at følge hver fældes effektivitet. Fanger en fælde ingen rotter, er den placeret forkert.

At flytte en rottefælde

Det er ganske nemt at flytte rottefælderne fra Ratel. De skal ”blot” løsnes og trækkes op, og sættes ned i et anden kloakrør eller brønd. Er rottefælden allerede i RatelCom appen, kører den bare videre derinde. Har I brug for service på vores mekaniske rottefælder, kan det tilkøbes. Vi sætter også gerne fælderne op for private og det offentlige eller virksomheder. Det giver jer sikkerhed for at rottefælderne er sat rigtig op og virker som de skal.

Mekaniske rottefælder oppe eller nede

Hvad mener vi så med det. De fleste rottefælder sættes op i kloakker eller ved brønde. De kan også sættes op i rør til fødevarer producerende virksomheder oa. Med oppe mener vi vores overflade fælder til rotter, som kan sættes på overfladen – direkte på jorden. Eller i en udebygning så som en lade, kornkammer og andre nyttige steder. Vores overflade fælder kan også sættes på en væg i relation til f.eks. udsugning eller store ventilationsrør.

Husk rottespærre

De er super nyttige og holder rotterne ude af huse og virksomheder. Derfor, når I har brug for mekaniske rottefælder, så få også sat rottespærre op. Det giver så god mening!

Har I spørgsmål til vores forskellige rottefælder, er I velkommen til at kontakte Ratel på

+45 6989 8686

Rat traps for the municipal

Whether you live in the countryside or in the city, rats will always be a problem. With Ratel’s mechanical rat trap for sewers, municipalities can effectively get rid of rat infestations. Since Ratel’s rat trap for sewer is mechanical, it lasts a long time and does not require much maintenance. Included with our rat traps is our app RatelCom, which allows you to track the efficiency of each trap. If a trap catches no rats, it is placed incorrectly.

Moving a rat trap

It is quite easy to move the rat traps from Ratel. They “just” have to be loosened and pulled up, and put down in another sewer pipe or well. If the rat trap is already in the RatelCom app, it just drives on in there. If you need service on our mechanical rat traps, it can be purchased. We also like to set the traps for private and public or companies. It gives you assurance that the rat traps are set up properly and work as they should.

Mechanical rat traps up or down

What do we mean by that? Most rat traps are set up in sewers or by wells. They can also be set up in pipes for food producing companies oa. By up we mean our surface traps for rats, which can be put on the surface – directly on the ground. Or in an outbuilding such as a barn, granary and other useful places. Our surface traps can also be put on a wall in relation to e.g. exhaust or large ventilation pipes.

Remember the rat block

They are super useful and keep the rats out of houses and businesses. Therefore, when you need mechanical rat traps, also set up a rat block. It makes so much sense!

If you have questions about our various rat traps, you are welcome to contact Ratel on

Rottefælder til det kommunale
Rul til toppen